Logo UE

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Prestissimo:
Biznes międzynarodowy wobec globalizacji 4.0

Wrocław 20-21 maja 2019

Publikacja

Artykuły nadesłane na konferencję, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Ekonomia XXI Wieku”, które uzyskało 11 punktów na liście czasopism naukowych podanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Każdy tekst poddawany jest ocenie przez dwóch samodzielnych pracowników naukowych, a następnie po otrzymaniu pozytywnej recenzji – zatwierdzany do druku przez Komitet Redakcyjny. Z procedurą recenzowania oraz innymi informacjami dla autorów można zapoznać się na stronie Wydawnictwa UE we Wrocławiu.

Podobnie jak w ubiegłych latach, artykuły w szablonie należy przesłać na adres e-mail koordynatora konferencji oraz dodatkowo samodzielnie wprowadzić do Systemu Elektronicznego Naboru i Recenzowania artykułów naukowych SENIR (instrukcja oraz szablon dostępne tutaj).

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron (dłuższe zostaną skrócone).

Autorzy opublikowanych referatów otrzymają bezpłatnie egzemplarz czasopisma.

Dane kontaktowe

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (071) 3680 186
fax (071) 3680 225

Koordynator konferencji:
dr hab. Wawrzyniec Michalczyk
e-mail: wawrzyniec.michalczyk@ue.wroc.pl